Miedzi (II) mrówczan (VI) cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (HCO2)2Cu
M( g/mol): 153,58
CAS: 544-19-4
WE: 208-865-8
   
Wyczyść

Copper (II) formate (VI)

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (HCO2)2Cu
2. M( g/mol) 153,58
3. CAS 544-19-4
4. H 315, 319
5. P 280, 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 208-865-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor brak danych
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,831 (15°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,005 %
6. Ołów (Pb) max. 0,005 %
7. Magnez (Mg) max. 0,005 %
8. Wygląd zewnętrzny niebieskie kryształy
9. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
11. Kwasowość max. 0,1 %
Shopping Cart