Magnezu azotan 6 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Mg(NO3)2 * 6H2O
M( g/mol): 256,41
CAS: 13446-18-9
WE: 233-826-7
   
Wyczyść

Magnesium nitrate hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 2 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Mg(NO3)2 * 6H2O
2. M( g/mol) 256,41
3. CAS 13446-18-9
4. H 315, 319, 335
5. P 262
6. RID/ADR 5.1, III
7. UN 1474
8. WE 233-826-7

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 89°C (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,636 g/cm3
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. Ciężar nasypowy 700-800 kg/m3
13. pH 5,0 – 7,0 ( 25°C, 5%, H2O)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
5. Potas (K) max. 0,005 %
6. Sód (Na) max. 0,005 %
7. Wapń (Ca) max. 0,005 %
8. Mangan (Mn) max. 0,0005 %
9. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
10. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
11. Fosforany (PO4) max. 0,0005 %
12. Arsen (As) max. 0,0001 %
13. Sole amonowe (NH4) max. 0,001 %
14. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
15. Bar (Ba) max. 0,002 %
Shopping Cart