Litu wodorotlenek 1hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: LiOH * H2O
M( g/mol): 41,96
CAS: 1310-66-3
WE: 215-183-4
 
Wyczyść

Lithium hydroxide monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 50g
4. 100g
5. 250g
6. 500g
7. 750g
8. 1kg
9. 2kg
10. 5kg
11. 10kg
12. 15kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny LiOH * H2O
2. M( g/mol) 41,96
3. CAS 1310-66-3
4. WE 215-183-4
5. H 301, 314
6. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 8, II
8. UN 2680

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 12 (50 g/l H2O, 50°C)
5. Temperatura topnienia °C 426
6. Temperatura wrzenia °C 924 (rozkład)
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,83
12. Rozpuszczalność w wodzie 124 g/dm3 (20°C); 179 g/dm3 (100°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,015 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0001 %
4. Wapń (Ca) max. 0,01 %
5. Ołów (Pb) max. 0,0001 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
7. Magnez (Mg) max. 0,005 %
8. Litu węglan max. 1,0%
9. Potas (K) max. 0,01%
10. Sód (Na) max. 0,015%
11. Substancje nierozpuszczalne w HCI max. 0,005%
Shopping Cart