Kwas trichlorooctowy 50%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CCl3COOH
M( g/mol): 163,39
CAS: 76-03-9
     
Wyczyść

Trichloroacetic acid solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CCl3COOH
2. M( g/mol) 163,39
3. CAS 76-03-9
4. H 314, 335, 410
5. P 273, 280, 301+330+331, 305+35+338, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2564

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH ok. 1

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 50,0 ± 1,0 %
Shopping Cart