Kwas oleinowy cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
M( g/mol): 282,46
CAS: 112-80-1
 
Wyczyść

Oleic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l
6. 2,5 l
7. 3 l
8. 5 l
9. 10 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
2. Synonimy kwas cis-oktadek-9-enowy
3. M( g/mol) 282,46
4. CAS 112-80-1
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny do żółtego
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 16
5. Temperatura wrzenia °C 360 (1013 hPa); 194-195 (1,6 hPa)
6. Temperatura samozapłonu °C 350
7. Temperatura zapłonu °C 180
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Lepkość w temperaturze 20°C 39 mPa s
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 0,889-0,895 g/cm3
12. Rozpuszczalność w wodzie prawie nierozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny wg przepisu
2. Liczba kwasowa 196-204
3. Pozostałość po prażeniu max. 0,01 %
4. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,889-0,895 g/cm3
5. Tożsamość wg przepisu
6. Temperatura krzepnięcia max. 10°C
7. Liczba jodowa 85-95
8. Kwasy mineralne rozp. w wodzie wg przepisu
9. Neutralne tłuszcze i węglowodory wg przepisu
10. Zanieczyszczenia lotne organiczne wg przep
Shopping Cart