Kobaltu azotan 6 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Co(NO3)2 *6 H2O
M( g/mol): 291,04
CAS: 10026-22-9
     
Wyczyść

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50g
2. 100g
3. 250g
4. 500g
5. 750g
6. 1kg
7. 25g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Co(NO3)2 *6 H2O
2. Synonimy kobaltawy azotan sześciowodny
3. M( g/mol) 291,04
4. CAS 10026-22-9
5. H 317, 334, 341, 350, 360FD, 410
6. P 201, 273, 280, 302+ 352, 304+341, 308+313
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1477

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwono- brązowy
3. Zapach słaby
4. Temperatura topnienia °C 55
5. Temperatura wrzenia °C rozkład >74
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,88 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1330 g/l (0°C), 2170 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 800 kg/m 3
14. pH ok. 4,0 (100 g/l H 2 O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%
3. Żelazo (Fe) max. 0,002%
4. Wygląd zewnętrzny czerwonobrunatne kryształy
5. Chlorki (Cl) max. 0,01%
6. Siarczany (SO4) max. 0,01%
Shopping Cart