Inhibitor korozji roztwór

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
Wyczyść

Corrosion inhibitor solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5l
2. 3l
3. 5l
4. 1l
5. 10l
6. 20l
7. 30l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 315, 318, 335
4. P 280, 302+352, 305+351+338, 313, 321
5. RID/ADR 3, III
6. UN 1105

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor szarozielonkawy
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C ok. 102
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C niepalny
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,31 – 1,35
11. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych praktycznie nierozp. w większości rozpuszczalników
13. pH 11-12

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,31 – 1,35
2. Moduł molowy 2,5±0,1
3. Kwas wersenowy min. 0,8%
4. Na2O + SiO2 min. 31,0 %
Shopping Cart