Gliceryna bezwodna cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C3H8O3
M( g/mol): 92,1
CAS: 56-81-5
Wyczyść

Glycerin

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 3 l
7. 5 l
8. 10 l
9. 20 l
10. 30 l
11. 60 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C3H8O3
2. Synonimy 1,2,3- propanotriol, glicerol, alkohol trihydroksylowy
3. M( g/mol) 92,1
4. CAS 56-81-5
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 20
5. Temperatura wrzenia °C 182 , rozkład >290
6. Temperatura samozapłonu °C ok. 370
7. Temperatura zapłonu °C 160 (tygiel zamknięty)
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 0,9obj/ brak danych
9. Cisnienie pary <0,01 mmHg (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,26 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH 5,5-8

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,5-100,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001%
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005%
4. Chlorki (Cl) max.0,0005%
5. Wolny kwas (CH3COOH) max. 0,001%
6. Arsen (As) max. 0,0002%
7. Siarczany (SO4) max. 0,001%
8. Woda max. 1,5%
9. Aldehydy i substancje redukujące wg przepisu
10. Estry (j. trimaślan glicerylu) max 0,1%
11. Organiczne chlorowcopochodne max. 0,0005%
12. Popiół siarczanowy max. 0,01%
Shopping Cart