Formaldehyd 4% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HCHO
M( g/mol): 30,03
CAS: 50-00-0
   
Wyczyść

Formaldehyde 4% solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 1l
3. 3l
4. 5l
5. 10l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HCHO
2. M( g/mol) 30,03
3. CAS 50-00-0
4. H 302, 317, 351
5. P 280, 302+352, 308+313
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,0106 (18°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, eter etylowy, metanol, n-butanol, n-propanol
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 4,0 ± 0,1 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Gęstość (g/cm3, 18°C) ok. 1,0106
Shopping Cart