Eter dietylowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (C2H5)2O
CAS: 60-29-7
WE: 200-467-2
     
Wyczyść

Diethyl ether

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2,5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (C2H5)2O
2. Synonimy eter etylowy, eter dwuetylowy, etoksyetan, eter siarkowy
3. M( g/mol) 74,12
4. CAS 60-29-7
5. WE 200-467-2
6. H 224, 302, 336, EUH019, EUH066
7. P 210, 240, 403+235
8. RID/ADR 3, I
9. UN 1155

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -118
5. Temperatura wrzenia °C 34,6
6. Temperatura samozapłonu °C 180
7. Temperatura zapłonu °C -40
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7% obj./49% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,242 mPa·s
10. Cisnienie pary 587 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,71 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 69 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w chloroformie, alkoholu etylowym, benzenie, stężonym kwasie siarkowym, benzenie

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Wygląd bezbarwna klarowna ciecz
3. Gęstość (20°C) 0,714 – 0,716
4. Aldehydy wg przepisu
5. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,00022 %
6. Barwa max 10 j. Hz
7. Etanol max. 0,1 %
8. Pozostałość po odparowaniu max. 0,001%
9. Woda (KF) max. 0,2%
10. Metanol max. 0,02%
11. Stabilizator (BHT) 5-7 ppm
Shopping Cart