Dimetylu sulfotlenek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (CH3)2SO
CAS: 67-68-5
WE: 200-664-3
Wyczyść

Dimethyl sulfoxid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50ml
2. 100ml
3. 250ml
4. 500ml
5. 1l
6. 3l
7. 5l
8. 2,5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (CH3)2SO
2. Synonimy metylosulfotlenek, metylosulfinylometan, DMSO
3. M( g/mol) 78,13
4. CAS 67-68-5
5. WE 200-664-3
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 18,5
5. Temperatura wrzenia °C 189
6. Temperatura samozapłonu °C 300-302
7. Temperatura zapłonu °C 95
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,8% obj./63,0% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 2,14 mPa.s
10. Cisnienie pary 0,8 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,1 g/cm3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. pH brak danych
15. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,478 – 1,479

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,7 %
2. Gęstość (20°C) 1,099 – 1,101 g/cm3
3. Woda (KF) max. 0,2 %
Shopping Cart