Dichlorometan do GC do analizy pestycydów

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH2CI2
M( g/mol): 84,93
CAS: 75-09-2
   
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1l
3. 2.5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH2CI2
2. Synonimy chlorek metylenu, dwuchlorometan, dichlorek metylenu
3. M( g/mol) 84,93
4. CAS 75-09-2
5. WE 200-838-9
6. H 351
7. P 281, 308 +313
8. RID/ADR 6. 1, III
9. UN 1593

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciwcz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach słodkawy ( podobny do zapachu chloroformu)
4. Temperatura topnienia °C -95
5. Temperatura wrzenia °C 39,5 – 40,5
6. Temperatura samozapłonu °C 605
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 13 % obj – 22%obj.
9. Gęstość g/cm3 1,326
10. Rozpuszczalność w wodzie 16 g/l (20°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, metanol, eter etylowy, aceton, czterochlorek węgla, benzen
12. log Po/w 1,25
13. pH obojętne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 %
2. Substancje nielotne max. 0,0005%
3. Woda (KF) max. 0,05 %
4. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
Shopping Cart