Cykloheksan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H12
CAS: 110-82-7
WE: 203-806-2
         
Wyczyść

Cyclohexane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 l
2. 20 l
3. 30 l
4. 60 l
5. 200 l
6. 100 ml
7. 250 ml
8. 500 ml
9. 1 l
10. 2,5 l
11. 3 l
12. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H12
2. Synonimy heksahydroksybenzen, heksametylen, heksanaften, sześciometylen
3. M( g/mol) 84,16
4. CAS 110-82-7
5. WE 203-806-2
6. H 225, 304, 315, 336, 410
7. P 210, 240, 273, 301+ 310+ 331, 403+ 235
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1145

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 6,5
5. Temperatura wrzenia °C 80,7
6. Temperatura samozapłonu °C 260
7. Temperatura zapłonu °C -18
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2% obj./ 8,3% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,98 mPa*s
10. Cisnienie pary 104 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,78 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,01% wag. (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, eter etylowy, aceton, benzen, czterochlorek węgla
14. log P(w/o) 7

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Wygląd bezbarwna, klarowna ciecz
3. Woda max. 0,05 %
4. Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg przepisu
5. Substancje nielotne max. 0,003 %
Shopping Cart