Zieleń malachitowa 3 % w etanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C25H26N2O4/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
     
Wyczyść

Malachite Green oxalate solution 3% in ethanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C25H26N2O4/C2H5OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 225, 411
5. P 210, 280, 303+361+353
6. RID/ADR 3, III
7. UN 1993
8. WE nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach etanolu
4. pH obojętne
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
13. Granice wybuchowości dolna/górna brak dany

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość ok. 30 g/l
Shopping Cart