Srebra węglan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ag2CO3
M (g/mol): 275,75
CAS: 534-16-7
WE: 208-590-3
   
Wyczyść

Silver carbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Ag2CO3
2. M (g/mol) 275,75
3. CAS 534-16-7
4. WE 208-590-3
5. H 318
6. P 260, 280, 305+351+338, 313
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe (proszek)
2. Kolor jasno żółty
3. Zapach bez zapachu
4. pH 9,9 (zawiesina 200 g/l H2O, 25°C )
5. Temperatura topnienia °C rozkład około 220
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 6,1 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 830 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 0,032 g/l (20°C); 0,59 g/l (100°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
3. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
4. Wygląd zewnętrzny żółty proszek
5. Substancje niestrącalne HCl max. 0,05 %
6. Substancje nierozpuszczalne w HNO3 max. 0,01 %
7. Sód (Na) max. 0,03 %
8. Azot (j. NO3) max. 0,05 %
Shopping Cart