Rtęci (II) octan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (CH3COO)2Hg
M( g/mol): 318,68
CAS: 1600-27-7
WE: 216-491-1
       
Wyczyść

Mercury (II) acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 75 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 5 g
6. 10 g
7. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (CH3COO)2Hg
2. M( g/mol) 318,68
3. CAS 1600-27-7
4. H 301, 310, 330, 373, 410
5. P 273, 280, 302+352, 304+340, 309, 310
6. RID/ADR 6.1, II
7. UN 1629
8. WE 216-491-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach lekko ostry
4. Temperatura topnienia °C 178 – 180
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 3,27 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 400 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
6. Azotany (NO3) max. 0,005 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
8. Rtęć (Hg) max. 0,4 %
9. Pozostałość po redukcji max. 0,02 %
Shopping Cart