N-heptan wzorzec GC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H16
M( g/mol): 100,21
CAS: 142-82-5
         
Wyczyść

Heptane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25ml
2. 50ml
3. 75ml
4. 100ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H16
2. M( g/mol) 100,21
3. CAS 142-82-5
4. WE 205-563-8
5. H 225, 304, 315, 336,410
6. P 210, 273, 280, 301+310, 302+352, 331, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1206

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach podobny do zapachu benzyny
4. Temperatura topnienia °C – 90°C
5. Temperatura wrzenia °C 98
6. Temperatura samozapłonu °C 223
7. Temperatura zapłonu °C -4
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1% obj. – 6,7% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,42 m Pa*s
10. Cisnienie pary 48 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,68 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,003 g/l (25°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, eterze naftowym

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,9%
Shopping Cart