N-heptan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H16
CAS: 142-82-5
WE: 205-563-8
         
Wyczyść

Heptane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5 l tworzywo
2. 3 l
3. 5 l tworzywo
4. 5 l szkło
5. 10 l
6. 20 l
7. 50 ml
8. 100 ml
9. 250 ml
10. 500 ml
11. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H16
2. M( g/mol) 100,21
3. CAS 142-82-5
4. WE 205-563-8
5. H 225, 304, 315, 336, 410
6. P 210, 273, 280, 301+310, 302+352, 331, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1206

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach podobny do zapachu benzyny
4. Temperatura topnienia °C -90
5. Temperatura wrzenia °C 98
6. Temperatura samozapłonu °C 223
7. Temperatura zapłonu °C -4
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1% obj./ 6,7% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,42 m Pa·s
10. Cisnienie pary 48 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,68 g/cm 3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,003 g/l (25°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza si ę w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, eterze naftowym

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min 99,5%
2. Gęstość (20°C) ok. 0,688 g/cm³
3. Woda max. 0,01 %
4. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,0005%
5. Współczynnik załamania światła 1,385 – 1,389
6. Aromaty max. 0,0005%
7. Gęstość (15ºC) 0,5 – 2,0 g/cm³
8. Substancje nierozpuszczalne max. 0,00005%
Shopping Cart