N-amylu octan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H14O2
M( g/mol): 130,19
CAS: 628-63-7
WE: 211-047-3
   
Wyczyść

amyl acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H14O2
2. Synonimy ester n-amylowy kwasu octowego, n-pentylu octan
3. M( g/mol) 130,19
4. CAS 628-63-7
5. H 226, EUH066
6. P 210
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1104
9. WE 211-047-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bananowo- gruszkowy
4. Temperatura topnienia °C -78,5
5. Temperatura wrzenia °C 148
6. Temperatura samozapłonu °C 378,9
7. Temperatura zapłonu °C 23
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1 % obj 7,5 % obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,80 mPa*s
10. Cisnienie pary 5 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,876 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 2,12 g/l H2O
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych eter etylowy, alkohol etylowy, benzen, chloroform, kwas octowy lodowaty, tolue

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Wolny kwas (CH3COOH) max. 0,01 %
3. Woda max. 0,2%
4. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,874- 0,876
5. Alkohol n-amylowy max. 0,2 %
6. Alkohol izoamylowy max. 0,1 %
7. Octan izoamylu max. 1,5 %
8. Pozostałość po odparowaniu max. 0,0025 %
9. Substancje organiczne obce wg. przepisu
Shopping Cart