Magnezu węglan zasadowy cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny:~ 4MgCO3 *Mg(OH)2 * 5H2O
M( g/mol): 485,65
CAS: 56378-72-4
WE: 235-192-7
 
Wyczyść

Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny ~ 4MgCO3 *Mg(OH)2 * 5H2O
2. M( g/mol) 485,65
3. CAS 56378-72-4
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 235-192-7

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 700
5. Temperatura wrzenia °C rozkład > 700
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,16 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nieznacznie się rozpuszcza
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 290 kg/m3
14. pH ok. 10,5 (50 g/l H2O, zawiesina 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 1,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,04 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,005 %
4. Wapń (Ca) max. 1,0 %
5. Magnez (Mg) min. 24,0 %
6. Wygląd zewnętrzny biały proszek lub białe granulki
7. Chlorki (Cl) max. 0,05 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,3 %
Shopping Cart