Litu wodorotlenek 1hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: LiOH *H2O
M( g/mol): 41,96
CAS: 1310-66-3
WE: 215-183-4
 
Wyczyść

Lithium hydroxide monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg
8. 2kg
9. 5kg
10. 10kg
11. 15kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny LiOH *H2O
2. M( g/mol) 41,96
3. CAS 1310-66-3
4. H 301, 314
5. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2680
8. WE 215-183-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 426
5. Temperatura wrzenia °C 924 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,83
11. Rozpuszczalność w wodzie 124 g/dm3(20°C); 179 g/dm3 (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 650 kg/m3
14. pH 12 (50 g/l H2O, 50°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Potas (K) max. 0,02 %
4. Sód (Na) max. 0,03 %
5. Wapń (Ca) max. 0,02 %
6. Ołów (Pb) max. 0,001 %
7. Magnez (Mg) max. 0,01 %
8. Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,01 %
9. Chlorki (Cl) max. 0,03 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
Shopping Cart