Kobaltu siarczan 7 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CoSO4 *7 H2O
M( g/mol): 281,10
CAS: 10026-24-1
       
Wyczyść

Cobalt (II) sulfate heptahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50g
2. 100g
3. 250g
4. 500g
5. 750g
6. 1kg
7. 2kg
8. 5kg
9. 10kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CoSO4 *7 H2O
2. Synonimy kobaltawy siarczan siedmiowodny
3. M( g/mol) 281,10
4. CAS 10026-24-1
5. H 302, 317, 334, 341, 350I, 360F, 410
6. P 201, 281, 302+352, 304+340, 308+313
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwono-brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 98
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,95 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 260 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nie rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych
13. Ciężar nasypowy ok. 900 kg/m3
14. pH ok. 4,0 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,5- 102,0%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%
3. Żelazo (Fe) max. 0,005%
4. Ołów (Pb) max. 0,005%
5. Cynk (Zn) max. 0,01%
6. Chlorki (Cl) max. 0,01%
7. Nikiel (Ni) max. 0,1%
Shopping Cart