Kadmu siarczan hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: 3CdSO4 *8 H2O
M( g/mol): 769,51
CAS: 7790-84-3
        
Wyczyść

Cadmium sulfate hydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50g
2. 100g
3. 250g
4. 500g
5. 750g
6. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny 3CdSO4 *8 H2O
2. Synonimy kadmowy siarczan uwodniony
3. M( g/mol) 769,51
4. CAS 7790-84-3
5. H 301, 330, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 201, 273, 304+340, 309, 310
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2570

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do bia ł ego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 41, rozkład termiczny > 80
5. Temperatura wrzenia °C
6. Temperatura samozapłonu °C substancja niepalna
7. Temperatura zapłonu °C substancja niepalna
8. Granice wybuchowości dolna/ górna pył nie tworzy mieszanin wybuchowych
9. Gęstość g/cm3 3,10 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie 1130 g/l (20°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych słabo w alkoholu metylowym i etylowym
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. pH 3,0 – 6,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005%
4. pH 4,5- 6,0 (5%, 20°C)
5. Ołów (Pb) max. 0,01%fsód
6. Cynk (Zn) max. 0,005%
7. Miedź (Cu) max. 0,001%
8. Wygląd zewnętrzny bezbarwne jednoskośne kryształy
9. Chlorki (Cl) max. 0,0001%
10. Arsen (As) max. 0,00005%
11. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,05%
12. Azot ogólny (N) max. 0,004%
Shopping Cart