Fiolet krystaliczny

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C25H30ClN3
M( g/mol): 407,99
CAS: 548-62-9
     
Wyczyść

Crystal Violet

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 1kg
7. 5g
8. 10g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C25H30ClN3
2. Synonimy fiolet metylowy 10 B, heksametylenopararozaniliny chlorek
3. M( g/mol) 407,99
4. CAS 548-62-9
5. H 302, 318, 351, 410
6. P 273, 280, 281, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077
9. WE 208-953-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor zielony
3. Zapach bez zapachu
4. pH 2,5 – 3,5 (10 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 189 – 194
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie około 16 g/l (25°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – 5 g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 220 – 400
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
2. Straty po suszeniu max. 10,0 %
3. Zawartość barwnika podstawowego min. 90,0 %
4. Współczynnik max. absoprcji P-/+15nm 0,98 – 1,25
Shopping Cart