Czerwień obojętna 0,1% w etanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C15H17CIN4/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
 
Wyczyść

Neutral red 0,1% solution in ethanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C15H17CIN4/C2H5OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 225
5. P 210
6. RID/ADR 3, III
7. UN 1993
8. WE nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach etanolu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C -117 (etanol)
6. Temperatura wrzenia °C 78 (etanol)
7. Temperatura samozapłonu °C 425 (etanol)
8. Temperatura zapłonu °C 12 ( w zamknietym tyglu), 18,3 w otwartym tyglu (etanol)
9. Ciśnienie pary (hPa) 60 (20°C) (etanol)
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Granice wybuchowości dolna/górna 3,3% obj./ 19% obj. (etanol)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 0,09 % – 0,11 %
2. Zmiana barwy w zakresie pH 6,8 czerwona
3. Zmiana barwy w zakresie pH 8,0 pomarańczowa
Shopping Cart