Czerwień Kongo

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C32H22N6Na2O6S2
M( g/mol): 696,66
CAS: 573-58-0
 
Wyczyść

Congo red

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 g
2. 5 g
3. 7,5 g
4. 10 g
5. 15 g
6. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C32H22N6Na2O6S2
2. M( g/mol) 696,66
3. CAS 573-58-0
4. H 359, 361D
5. P 201, 281, 308+ 313
6. RID/ADR 6.1, III
7. UN 2811
8. WE 209-358-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwono- brązowy
3. Zapach charakterystyczny
4. pH około 6,7 ( 10g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C > 360 (lit.)
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 25 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol (1g/l 20°C)
13. log P (o/w) 2,63 (lit.)
14. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 600- 700
15. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
2. Straty po suszeniu max. 5% (110° C)
3. Maximum absorpcji 497-500 nm (H2O)
4. Współczynnik max. absoprcji P-/+15nm 0,99-1,04
5. Procentowy współczynnik absorpcji E( 1%, 1cm) min. 520
Shopping Cart