Acetonitryl do chromatografii HPLC Gradient Grade

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3CN
M( g/mol): 41,05
CAS: 75-05-8
     
Wyczyść

Acetonitrile

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3CN
2. Synonimy cyjanek metylu, nitryl kwasu octowego
3. M( g/mol) 41,05
4. CAS 75-05-8
5. WE 200-835-2
6. H 215, 302, 312, 319, 332
7. P 210, 305+ 351+ 338, 403+ 235
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1648

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach aromatyczny
4. Temperatura topnienia °C – 46
5. Temperatura wrzenia °C 81
6. Temperatura samozapłonu °C 524
7. Temperatura zapłonu °C 2
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3% obj. / 16% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,357 mPa*s
10. Cisnienie pary 97 mbar( 20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,78
12. Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol i eter etylowy, aceton, benzen
14. log Po/w -0,34
15. pH brak danych
16. Temperatura krytyczna (° C) 274,7
17. Ciśnienie krytyczne 4,83 MPa
18. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,344
19. Gęstośc par względem powietrza 1,42

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,9 %
2. Woda (KF) max. 0,015%
3. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
4. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,0005 %
5. UV transmisja (kuweta 1cm) 240 nm min. 99%
6. UV transmisja (kuweta 1cm) 200 nm min. 80%
7. UV transmisja (kuweta 1cm) 230 nm min. 98%
8. Fluorescencja (j. chinina) 365 nm max. 1 ppb
9. UV transmisja (kuweta 1cm) 220 nm min. 94%
10. UV transmisja (kuweta 1cm) 210 nm min. 88%
Shopping Cart