Sodu wodorotlenek 1% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaOH
M( g/mol): 40,00
CAS: 1310-73-2
WE: 215-185-5
   
Wyczyść

Sodium hydroxide 1% solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaOH
2. M( g/mol) 40,00
3. CAS 1310-73-2
4. WE 215-185-5
5. H 315, 319
6. P 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR 8, III
8. UN 1824

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. pH > 12,0 (20°C)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 około 1,0095 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 1,0 % ± 0,1 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Sodu węglan (Na2CO3) max. 0,1 %
4. Ołów (Pb) max. 0,001 %
5. Wygląd zewnętrzny klarowna, bezbarwna ciecz
Shopping Cart