Sodu octan 3 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COONa * 3H2O
M (g/mol): 136,08
CAS: 6131-90-4
WE: 204-823-8
 
Wyczyść

Sodium acetate trihydrate

Naważka/ wielkość opakowania

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg
6. 5 kg
7. 10 kg
8. 15 kg
9. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COONa * 3H2O
2. M (g/mol) 136,08
3. CAS 6131-90-4
4. WE 204-823-8
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach słaby kwasu octowego
4. pH 7,5 – 9,5 (50 g/l, H2O, 25°C)
5. Temperatura topnienia °C 58
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 123 przechodzi w bezwodny (rozkład>400)
7. Temperatura samozapłonu °C 600
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,45 (20°C)
12. Ciężar nasypowy 320 – 470 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 1250 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol około 50 g/l (20°C), eter dietylowy

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. pH (5%, 20°C) 7,5 – 9,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
6. Arsen (As) max. 0,0002 %
7. Magnez (Mg) max. 0,002 %
8. Wapń (Ca) max. 0,005 %
9. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
10. Cynk (Zn) max. 0,005 %
11. Miedź (Cu) max. 0,005 %
12. Potas (K) max. 0,01 %
13. Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy
14. Ołów (Pb) max. 0,001 %
15. Glin (Al) max. 0,001 %
Shopping Cart