Izopropylu octan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H10O2
CAS: 108-21-4
WE: 203-561-1
   
Wyczyść

Isopropyl acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50ml
2. 100ml
3. 250ml
4. 500ml
5. 1l
6. 2,5l
7. 3l
8. 5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H10O2
2. Synonimy ester izopropylowy kwasu octowego
3. M( g/mol) 102,13
4. CAS 108-21-4
5. WE 203-561-1
6. H 225, 319, 336, EUH066
7. P 210, 233, 305+351+338
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1220

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach lekko ostry
4. Temperatura topnienia °C -73
5. Temperatura wrzenia °C 88 – 90
6. Temperatura samozapłonu °C 460
7. Temperatura zapłonu °C 4
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,8% obj./8% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,525 mPa*s (20°C)
10. Cisnienie pary 61 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,87 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 31 g/l H2O
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Woda max. 0,1 %
3. Nielotna pozostałość max. 0,004 %
4. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,01 %
5. Gęstość 0,871-0,873 g/cm3
Shopping Cart