Cykloheksan do GC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H12
M( g/mol): 84,16
CAS: 110-82-7
         
Wyczyść

Cyclohexane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H12
2. Synonimy heksahydroksybenzen, heksametylen, heksanaften, sześciometylen
3. M( g/mol) 84,16
4. CAS 110-82-7
5. WE 203-806-2
6. H 225, 304, 315, 336, 410
7. P 210, 240, 273, 301+ 310+ 331, 403+ 235
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1145

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 6,5
5. Temperatura wrzenia °C 80,7
6. Temperatura samozapłonu °C 260
7. Temperatura zapłonu °C -18
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2% obj./ 8,3% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,98 mPa*s
10. Cisnienie pary 104 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,78 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,01% wag. (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, eter etylowy, aceton, benzen, czterochlorek węgla

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Pozostałośc po odparowaniu max. 3 mg/l
2. Woda max. 0,01 %
3. Barwa max. 10 j. Hz
4. Sygnał GC w zakresie od 1,2,4 trichlorobenzenu do dekachlorobifenylu Max. 3 pg/ml
Shopping Cart