Złoże jonowymienne Lewatit S1467 (kationit)

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
 
Wyczyść

Lewatit S1467  styren-diwinylobenzen-akrylonitryl-kopolimer z grupy kwasów sulfonowych w sodu -postać.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 25 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Synonimy styren-diwinylobenzen-akrylonitryl-kopolimer z grupy kwasów sulfonowych w sodu-postać
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe (perełki)
2. Kolor jasnobrązowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C > 250
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,28 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozp. w zimnej wodzie
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 820 kg/m3
14. pH 7 (stęż: 10% w/w)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny jasnobrązowy, półprzezroczysty
2. Gęstość nasypowa 820 kg/m3 (±5%)
3. Zawartość H2O 42 – 48 %
4. Zakres wielkości ziarna 0,6 ± 0,05 mm min.90 %
5. Współczynnik jednorodności max. 1,1
6. Ciężar właściwy 1,28 ca. g/cm3
7. Całkowita zdolność wymienna min. 2,0 eq/l
8. Stabilność (zakres pH) 0 – 14
Shopping Cart