Złoże jonowymienne Ionac NM-91

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
 
Wyczyść

Kopolimer styrenowo-diwinylobenzenowy z kwasowymi grupami sulfonowymi w formie H i grupami trialkiloamonowymi w formie ON.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 25 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Synonimy kopolimer styrenowo-diwinylobenzenowy z kwasowymi grupami sulfonowymi w formie H i grupami trialkiloamonowymi w formie OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe (perełki)
2. Kolor brązowy/czarny
3. Zapach podobny do amin
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,2 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozp. w zimnej wodzie
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 740 kg/m3
14. pH 6-9 (stęż: 10% w/w)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny ciemnobrązowy-czarny, półprzezroczysty
2. Gęstość nasypowa 740 kg/m3 (±5%)
3. Zawartość H2O 50 – 60 %
4. Ciężar właściwy 1,2 ca. g/cm3
5. Stabilność (zakres pH) 0 – 14
6. max. 2,0 % obj.
7. Frakcja gruboziarnista > 1,2 mm max. 5,0 % obj.
8. Przejście H+/OH -> Ca2+, Mg2+/Cl, SO42- max. 20 vol. %
Shopping Cart