Zieleń bromokrezolowa

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C21H14Br4O5S
M( g/mol): 698,04
CAS: 76-60-8
 
Wyczyść

Bromocresol Green

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 g
2. 5 g
3. 10 g
4. 25 g
5. 50 g
6. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C21H14Br4O5S
2. Synonimy 3,3′,5,5′-tetrabromo-m-krezolosulfoftaleina
3. M( g/mol) 698,04
4. CAS 76-60-8
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 200-972-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały lub żółtobrązowy
3. Zapach charakterystyczny
4. pH 3,8 – 4,5
5. Temperatura topnienia °C 217 – 218 (rozkład ~ 225)
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 6 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol około 30 g/l
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 350 kg/m3
14. Granice wybuchowości dolna/górna nie dotyczy

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Rozpuszczalność w etanolu wg przepisu
2. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
3. Wygląd zewnętrzny biały lub żółtobrązowy proszek
4. Zmiana barwy w zakresie pH 3,8 (żółta)
5. Zmiana barwy w zakresie pH 5,4 (niebieska)
6. Molowy współczynnik absorpcji: E(pH 3,4; 420-440 nm) min. 12300
7. Molowy współczynnik absorpcji: E(pH 5,8; 580-620 nm) min. 31000
Shopping Cart