Żelaza (III) tlenek czerwony cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Fe2O3
M (g/mol): 159,69
CAS: 1309-37-1
WE: 215-168-2
   
Wyczyść

Iron (III) oxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 1 kg
5. 5 kg
6. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Fe2O3
2. M (g/mol) 159,69
3. CAS 1309-37-1
4. WE 215-168-2
5. H 315, 319, 335
6. P 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwono brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. pH około 5 (zawiesina – 40 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 1565
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C rozkład
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 5,24 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 700 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych kwas siarkowy, kwas solny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,5 %
2. Siarczany (SO4) max. 0,25 %
3. Wilgoć max. 0,5 %
4. Mangan (Mn) max. 0,1 %
5. Straty po prażeniu max. 0,25 %
6. Fosforany (PO4) max. 0,15%
Shopping Cart