Woda odmineralizowana (akumulatory, sprzęt AGD)

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H2O
M (g/mol): 18,02
CAS: 7732-18-5
WE: 231-791-2
 
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 5 l
3. 10 l
4. 20 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H2O
2. M (g/mol) 18,02
3. CAS 7732-18-5
4. WE 231-791-2
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. pH ~6,5 (20°C)
5. Temperatura topnienia °C 0
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 100
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary 23 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,00 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie dowolna
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Przedwodność elektrolityczna właściwa (20°C) max. 10,0 μS/cm
Shopping Cart