Woda do HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H2O
M (g/mol): 18,02
CAS: 7732-18-5
WE: 231-791-2
 
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H2O
2. M (g/mol) 18,02
3. CAS 7732-18-5
4. WE 231-791-2
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. pH ~6,5 (20°C)
5. Temperatura topnienia °C 0
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 100
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary 23 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,00 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie dowolna
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005 %
2. Przedwodność elektrolityczna właściwa (20°C) max. 2,0 μS/cm
3. Absorbancja (254nm, 1cm) max. 0,001AU
4. Test gradientowy 254 nm – największy pik max. 2mAU
5. Zawartość krzemionki 0,01 mg/l
6. Filtracja (0,2 μm) odpowiada
Shopping Cart