Tris(hydroksymetylo)aminometan roztwór mianowany 0,01 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H11NO3
M( g/mol): 121,14
CAS: 77-86-1
WE: 201-064-4
 
Wyczyść

Tris(hydroxymethyl)aminomethane 0,01M mol/l standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H11NO3
2. M( g/mol) 121,14
3. CAS 77-86-1
4. WE 201-064-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH 7,2 – 9,0

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,00996 – 0,01004 mol/l
Shopping Cart