Toluen cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H8
M (g/mol): 92,14
CAS: 108-88-3
WE: 203-625-9
       
Wyczyść

Toluene

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5 l
2. 3 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 20 l
6. 30 l
7. 60 l
8. 200 l
9. 250 ml
10. 500 ml
11. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H8
2. Synonimy metylobenzen, fenylometan
3. M (g/mol) 92,14
4. CAS 108-88-3
5. WE 203-625-9
6. H 225, 304, 315, 336, 361d, 373
7. P 210, 301+310, 302+352, 331
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1294

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -95
5. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 111
6. Temperatura samozapłonu °C 480
7. Temperatura zapłonu °C 4
8. Granice wybuchowości 1,2 % obj. / 7,0 % obj.
9. Ciśnienie pary 29 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,87 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,5 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym
13. log Po/w 2,65

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 % (GC)
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Woda max. 0,05 %
4. Siarka całkowita (j. SO4) max. 0,001 %
5. Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 %
6. Odczyn wyciągu wodnego obojętny
7. Stopień zabarwienia z H2SO4 wg wzorców K2Cr2O7 max. 0,3
8. Tiotoluen brak
Shopping Cart