Tiomocznik cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H2NCSNH2
M (g/mol): 76,11
CAS: 62-56-6
WE: 200-543-5
       
Wyczyść

Thiourea

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 13 kg
2. 15 kg
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 750 g
8. 1 kg
9. 2 kg
10. 5 kg
11. 10 kg
12. 17 kg
13. 20 kg
14. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H2NCSNH2
2. M (g/mol) 76,11
3. CAS 62-56-6
4. WE 200-543-5
5. H 302, 351, 361d, 411
6. P 273, 281, 308+313
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 5,0 – 7,0 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 174 – 177
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C 440
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości brak danych
10. Ciśnienie pary <0,0001 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,41 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 640 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 136 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – 37 g/l (20°C)
15. log Po/w -0,92

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek
4. Temperatura topnienia 174 – 176°C
5. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,1 %
Shopping Cart