Tetrahydrofuran cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H8O
M (g/mol): 72,11
CAS: 109-99-9
WE: 203-726-8
     
Wyczyść

Tetrahydrofuran

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 60 l
2. 50 ml
3. 100 ml
4. 250 ml
5. 500 ml
6. 1 l
7. 2,5 l
8. 3 l
9. 5 l
10. 10 l
11. 20 l
12. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H8O
2. Synonimy czterowodorofuran, tetrahydrofuran, 1,4 – epoksybutan, tlenek czterometylenu
3. M (g/mol) 72,11
4. CAS 109-99-9
5. WE 203-726-8
6. H 225, 319, 335, EUH019
7. P 210, 233, 243, 305+351+351+338
8. RID/ADR 3, II
9. UN 2056

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach zbliżony do eteru
4. Temperatura topnienia °C -108,5
5. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 65,5
6. Temperatura samozapłonu °C 230
7. Temperatura zapłonu °C -21,5
8. Granice wybuchowości 1,5 % obj. / 12 % obj.
9. Ciśnienie pary 200 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,889 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie miesza się bez ograniczeń
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholach, estrach, ketonach
13. log Po/w 0,47

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 % (GC)
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Gęstość 0,887 – 0,89 g/cm3 (20°C)
4. Woda max. 0,05 %
5. Nadtlenki (j. H2O2) max. 0,015 %
6. Pozostałość po odparowaniu max. 0,005 %
7. Barwa max. 20 j.Hz
8. Kwasy (j.CH3COOH) max. 0,003%
Shopping Cart