Strontu wodorotlenek 8 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Sr(OH)2 * 8H2O
M (g/mol): 265,76
CAS: 1311-10-0
WE: 242-367-1
   
Wyczyść

Strontium hydroxide octahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Sr(OH)2 * 8H2O
2. Synonimy wodorotlenek strontowy, oktahydrat
3. M (g/mol) 265,76
4. CAS 1311-10-0
5. WE 242-367-1
6. H 314
7. P 280, 305+351+338
8. RID/ADR 8, II
9. UN 3262

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 12,0 – 13,0 (10 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 100
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,91 (20°C)
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny w gorącej wodzie
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
3. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,002 %
4. Siarczany (SO4) max. 0,03 %
5. Wapń (Ca) max. 0,15 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
7. Bar (Ba) max. 0,15 %
8. Substancje niestrącalne HCl max. 0,02 %
Shopping Cart