Srebra azotan roztwór mianowany 0,0125 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AgNO3
M( g/mol): 169,87
CAS: 7761-88-8
WE: 231-853-9
 
Wyczyść

Silver nitrate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 500 ml
3. 1 l
4. 2,5 l
5. 3 l
6. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AgNO3
2. M( g/mol) 169,87
3. CAS 7761-88-8
4. WE 231-853-9
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 nie dotyczy
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH 5,4 – 6,4 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,01245 – 0,01255 mol/l
Shopping Cart