Srebra azotan roztwór 10 %

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AgNO3
M (g/mol): 169,87
CAS: 7761-88-8
WE: 231-853-9
       
Wyczyść

Silver nitrate solution 10%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AgNO3
2. M (g/mol) 169,87
3. CAS 7761-88-8
4. WE 231-853-9
5. H 272, 314, 410
6. P 273, 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 8, II
8. UN 1760

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. pH 5,4 – 6,4 (20°C)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 ok. 1,0882 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10,0 +/- 0,5 %
2. Gęstość ok. 1,0882 g/cm3
Shopping Cart