Srebra azotan 0,01 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AgNO3
M( g/mol): 169,87
CAS: 7761-88-8
WE: 231-853-9
       
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej  ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Silver nitrate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AgNO3
2. M( g/mol) 169,87
3. CAS 7761-88-8
4. WE 231-853-9
5. H 272, 314, 410
6. P 273, 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. UN 5.1, II
8. RID/ADR 1493

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 212
5. Temperatura wrzenia °C 444 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 4,35 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 2150 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych dobrze rozpuszcza się w roztworze amoniaku, słabo w eterze dietylowym i glicerynie, aceton ~4g/l, alkohol ~33g/l
13. Ciężar nasypowy około 2350 kg/m3
14. pH 5,4 – 6,4 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,01 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart