Spirytus skażony hibitanem 0,5%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5OH; H2O; C34H54Cl2N10O14
   
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 500 ml
3. 1 l
4. 5 l
5. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5OH; H2O; C34H54Cl2N10O14
2. Synonimy spirytus z hibitanem, spirytus z glukonianem chlorheksydyny
3. H 225, 315, 318, 319, 335
4. P 102, 210, 233

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor przeźroczysta
3. Zapach swoisty, charakterystyczny dla etanolu
4. pH ok. 7 (20°C)
5. Temperatura topnienia °C -114,15 (dla etanolu 96 %)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 78,3 (dla etanolu 96%)
7. Temperatura samozapłonu °C 425 (dla etanolu 96% )
8. Temperatura zapłonu °C 21
9. Granice wybuchowości 3,5 (dla etanolu 96%) / 15 (dla etanolu 96%)
10. Ciśnienie pary ok. 59 (dla etanolu 96%) hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,885 – 0,890 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie łatwo rozpuszcza się w wodzie
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych łatwo rozpuszcza się w alkoholach organicznych, eterach
14. Wygląd przeźroczysta, lotna, klarowna ciecz
15. Próg zapachu brak danych
16. Szybkość parowania brak danych
17. Lepkość brak danych
Shopping Cart