Sodu wodorotlenek roztwór mianowany 1 mol/l w metanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaOH/CH3OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
WE: nie dotyczy
   
Wyczyść

Sodium hydroxide 1M standard solution in methanol

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

 

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml
3. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaOH/CH3OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. WE nie dotyczy
5. H 225, 301, 311, 314, 331, 370
6. P 210, 233, 280, 301+ 330+331, 302+352, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 3 (3+6.1+8), II
8. UN 3286

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach metanolowy
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C 455 (metanol)
7. Temperatura zapłonu °C 11 (metanol)
8. Granice wybuchowości dolna górna 5,5 % obj. (metanol) / 44 % obj. (metanol)
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,599 mPa*s (metanol)
10. Cisnienie pary 128 mbar (metanol)
11. Gęstość g/cm3 brak danych
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny
14. pH około 13,0 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,996 – 1,004 mol/l
Shopping Cart