Sodu wodorotlenek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaOH
M( g/mol): 40,00
CAS: 1310-73-2
WE: 215-185-5
   
Wyczyść

Sodium hydroxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 750 g
5. 1 kg
6. 2 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 18 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaOH
2. Synonimy soda żrąca, soda kaustyczna
3. M( g/mol) 40,00
4. CAS 1310-73-2
5. WE 215-185-5
6. H 290, 314
7. P 280, 301+330+331, 305+351+338
8. RID/ADR 8, II
9. UN 1823

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciało stałe rozpływające się na powietrzu
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH > 12 (1M, H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 324
6. Temperatura wrzenia °C 1390
7. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
8. Cisnienie pary 1,33 hPa (739°C)
9. Gęstość g/cm3 2,3 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie 1090 g/l (20°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol, gliceryna
12. Ciężar nasypowy ~1000 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,015 %
3. Fosforany (PO4) max. 0,002 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Żelazo (Fe) max. 0,0015 %
6. Sodu węglan (Na2CO3) max. 1,0 %
7. Azot ogólny (N) max. 0,0007 %
8. Krzemu ditlenek (SiO2) max. 0,008 %
9. Glin (Al) max. 0,002 %
10. Wapń (Ca) max. 0,005 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
Shopping Cart