Sodu wodorosiarczyn 30 % ocz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaHSO3
M (g/mol): 104,06
CAS: 7631-90-5
WE: 231-548-0
   
Wyczyść

Sodium bisulfite solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l
3. 3 l
4. 5 l
5. 10 l
6. 20 l
7. 30 l
8. 60 l
9. 1000 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaHSO3
2. Synonimy sodowy siarczyn kwaśny
3. M (g/mol) 104,06
4. CAS 7631-90-5
5. WE 231-548-0
6. H 302, EUH031
7. P 262
8. RID/ADR 8, III
9. UN 2693

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. pH 4,5 – 5,5 (20°C)
5. Temperatura topnienia °C około -44
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C około 146; rozkład>146
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary 40 hPa (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 29,0 %
2. Wygląd zewnętrzny klarowna ciecz, dopuszcza się żółte zabarwienie
3. Gęstość ok. 1,27 g/cm3 (20°C)
Shopping Cart