Sodu wodorosiarczan (sodu siarczan kwaśny) 1 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaHSO4 * H2O
M (g/mol): 138,08
CAS: 10034-88-5
WE: 231-665-7
   
Wyczyść

Sodium bisulfate monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaHSO4 * H2O
2. Synonimy sodu siarczan kwaśny 1 hydrat
3. M (g/mol) 138,08
4. CAS 10034-88-5
5. WE 231-665-7
6. H 316
7. P 280, 305+351+338, 313
8. RID/ADR 8, III
9. UN 3260

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor jasnożółty
3. Zapach brak danych
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości brak danych
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 2,103 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
3. Magnez (Mg) max. 0,005 %
4. Wapń (Ca) max. 0,005 %
5. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
6. Ołów (Pb) max. 0,001 %
7. Fosforany (j. P2O5) max. 0,002 %
8. Azot całkowity (N) max. 0,001 %
Shopping Cart